Olet täällä

Hallintotoimen tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
(EU:n asetus 679/2016, 12 artikla)

1. Laatimispäivä 31.5.2018
2. Rekisterien nimet Abilita talous- ja henkilöstöhallinto rekisteri
Antolainajärjestelmä Datwin
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri
Luottamushenkilö ja lautakuntien kortisto
Nuorten kesätyöllistäminen
Opiskelija-avustusrekisteri
Pienoislippujen matrikkelirekisteri
Reisjärven kunnan kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri
Vaaliluettelo
Vuokrasopimusrekisteri
Yhdistelmät viran tai toimen hakijoista
3. Rekisterinpitäjä

Reisjärven kunta
Reisjärventie 8
85900 Reisjärvi
puh. 040 3008 111
reisjarvi<a>reisjarvi.fi

4. Rekisterien yhteyshenkilö Eri rekisterien tiedot löytyvät selosteesta Reisjärven kunnan neuvonnasta, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi, puh. 040 3008 111, reisjarvi<a>reisjarvi.fi
5. Tietosuojavastaava

Anita Rättyä
Joki ICT Oy
Ratakatu 1
84100 Ylivieska
+358 40 646 0213
tietosuoja<a>jict.fi

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Käsittelemme tarvittavia henkilötietoja tarpeen mukaan lakisääteisten palvelujen ja julkisten tehtävien hoitamiseksi, sopimuksen sekä rekisterinpitäjän asiakas- ja työsuhteen mukaan.
7. Rekisterin henkilötietoryhmät Tarkempia tietoja voi pyytää eri tietosuojaselosteista kunnantalon neuvonnasta Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi, puh. 040 3008 111, reisjarvi<a>reisjarvi.fi
8. Säännönmukaiset tietolähteet Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään ja asiakas- ja työsuhteen aikana, väestörekisterikeskukselta, Ppky Selänteeltä, TE-toimistolta sekä oppilaitokselta.
9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa puitteissa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolle.

10. Henkilötietojen säilyttämisaika Tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen tehtävien hoitamiseksi ja säilyttämisestä annettujen määräyksiä noudattaen.
11. Rekisteröidyn oikeudet Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta, sanotun kuintenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja ja oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu,
tietosuojavastaava<a>om.fi

13. Suojaustoimet sekä oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit Rekistereiden käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.