Olet täällä

Lomitusetuudet

Maatalousyrittäjien lomitusetuudet

Lomituspalveluina maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada vuosilomaa ja sijaisapua maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisesti. Lisäksi yrittäjällä on mahdollisuus saada maksullista lomituspalvelua. Vuosiloma on tarkoitettu päätoimiselle kotieläintuotannon harjoittajalle. Sijaisapua myönnetään, kun maatalousyrityksen töistä säännöllisesti huolehtinut yrittäjä ei tilapäisesti suoriudu tilan töistä. Sijaisapua voi saada myös kasvinviljelijä  ja sivutoiminen viljelijä.
Päättäessään yrittäjän oikeudesta lomituspalveluihin lomahallinto tarvitsee ajantasaiset tiedot lomituspalveluja hakevasta henkilöstä ja hänen yritystoiminnastaa.

Onnistuneet lomituspalvelut perustuvat lomahallinnon, lomittajien ja maatalousyrittäjien hyviin toimintotapoihin. Toimintatavoissa tulee huomioida lainsäädäntö, työehtosopimukset ja Melan ohjeistus.
Osapuolten oikeudenmukainen kohtelu onnistuu vain noudattamalla yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Sovittujen toimintatapojen noudattaminen lisää sekä maatalousyrittäjien ja lomittajien keskinäistä tasapuolisuutta.
Lomittajien turvallinen työympäristö, ajanmukaiset työvälineet sekä  hyvin järjestetyt ja ohjeistetut työt ovat onnistuneen lomituksen edellytyksiä.
Maatalousyrittäjä ja lomatoimi ovat vastuussa lomittajien työturvallisuudesta. Lomatoimi ei voi lähettää lomittajaa tilalle jonka työturvallisuus ei ole kunnossa. Johtavat lomittajat tekevät  työolosuhdekartoituksen lomituspalveluja käyttävälle tilalle. Lomituksen aikana voidaan tehdä myös tilakäyntejä, joiden yhteydesä kartoitetaan työtilat sekä mahdolliset puutteet ja korjaustarpeet.
Puutteet voivat johtaa myös lomituskieltoon siihen saakka kun epäkohdat on korjattu.

Vuosiloma

Vuosilomaa haetaa kalenterivuosittain. Lomahallinto lähettää vuosilomahakemuksen ja tilatietolomakkeen nykyisille lomaanoikeutetuille. Huolellinen lomakkeiden täyttäminen ja lomakkeiden palauttaminen määräajassa lomahallinnon käsittelyyn edesauttaa se palvelujen oikeudenmukaiseen toteutumiseen.
Lomahakemuksen voi täytää ja lähettää lomitusnetissä, tilatietolomake ja muut mahdolliset liitteet tulee toimittaa erikseen lomatoimistoon. Henkilökohtaista neuvontaa vuosilomaoikeudesta ja sen hakemisesta antaa lomatoimenjohtaja.

Vuosilomaoikeus on 26 päivää, johon voi sisällyttää 3 sunnuntai- tai arkipyhäpäivää. Vuosilomaoikeus on henkilökohtainen.
Vuosilomalomituksessa lomittaja tekee vain vuosilomalla olevan henkilön tehtäväosuuteen kuuluvat välttämättömät kotieläinten ja yritykseen hoitoon liittyvät päivittäiset tehtävät.

Maatalousyrittäjä ja johtava lomittaja sopivat vuosiloma-asioista, kuten vuosiloman ajankohdasta, lomittajan tehtävistä ja mahdollisesta opastus- tai perehdytystarpeesta. Myös mahdollisista tarkastuskäynneistä on sovittava lomavarauksen yhteydessä tai viimeistään ennen loman alkua. Yrittäjä ja lomittaja eivät voi  keskenään sopia asiasta.

Vuosilomapyynnön voi tehdä myös Lomitusnetissä

Sijaisapu

Sijaisapua haetaan joko suullisesti tai internetissä (Lomanetti). Sijaisapua myönnettään siihen oikeuttavan syyn ja todellisen tarpeen mukaan. Päätöksen oikeudesta sijaisapuun tekee lomatoimenjohtaja, häneltä  saa myös tarkempia tietoja sijaisavun perusteista ja tarvittavista liitteistä. Sijaisapupyynnöt on esitettävä välittömästi lomitustarpeen ilmetessä. Liitteet voi lähettää myös sähköpostin välityksellä. Ellei tarvittavia liitteitä ole toimitettu sovittuna aikana, sijaisavusta peritään LOMAL 29 § 1 mom. mukaan kaikki kustannukset.
Lomituksen järjestelyn hoitaa johtavat lomittajat  yrittäjän kanssa. Sijaisapulomituksesta peritään MYEL-työtuloon perustuva maksu (euroa/tunti).
Sijaisapulaskutukseen liityvissä asioissa ottakaa yhteyttä lomituspalvelupäällikköön.

Sijaisapupyynnön voi myös tehdä Lomitusnetissä

Tuettu maksullinen lomitusapu

Vuosilomaan oikeutetun maatalousyrittäjän on mahdollista saada tuettua maksullista lomittaja-apua enintään 120 h / kalenterivuosi. Järjestelyn edellytyksenä on,ettei se vaaranna vuosiloma- ja sijaisapujärjestelyjä. Lomitusta ei voida teettää tuntipalkkaisella lomittajalla, mikäli hänen työsuhteensa kestää enintää 12 päivää. Lomittajan  työt on määriteltävä palvelusta sovittaessa, jotta lomatoimisto voi osoittaa tehtävään riittävän ammattitaitoisen lomittajan. Rakennus- ja metsätyöt eivät kuulu lomitusavun piiriin.
Reisjärven paikallisyksikön alueen kunnat ja kaupungit ovat varanneet talousarvioonsa määrärahan, jolla tukevat alueensa yrittäjien maksullista lomittaja-apua niin, että tuen jälkeen yrittäjän maksettavaksi jää 7.75 € /tunti. Varatun määrärahan loputtua tuntihinta on 11.27 € / tunti.
Maksulliseen lomitusapuun ei voi saada lomittajalle opastukäyntiä.

Täysin maksullinen lomitus

Täysin maksullista  lomittaja-apua voivat saada myös muut kuin lomituspalveluihin oikeutetut maatalousyrittäjät, mikäli paikallisyksiköllä on lomittajia vapaana. Täysin maksullisen lomittaja-avun tuntihinta on 25.77 €.