Kuulutus Elenian Oyj:n lunastuslupahakemus Valkeisjärvi-Reisjärvi drno 8/24

ELENIA VERKKO OYJ:N LUNASTUSLUPAHAKEMUS VALKEISJÄRVI - REISJÄRVI
Elenia Verkko Oyj rakentaa Reisjärvelle uuden 110 kV voimajohdon Valkeisjärvi – Reisjärvi. Uusi johto korvaa nykyisen, käyttöikänsä päässä olevan 45 kV johdon. Uudella johdolla parannetaan Reisjärven alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja siirtokapasiteettia, ja taataan näin ko. jakelualueelle häiriöttömämpi sähkön jakelu niin vika- kuin
huoltotilanteissa.
Edellä sanotusta syystä Elenia Verkko Oyj on 1. helmikuuta 2024 hakenut valtioneuvostolta lupaa, jonka perusteella voimajohtoalueen vaatimat käyttöoikeudet on mahdollista
perustaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa
(29.7.1977/603) säädetyllä tavalla.
Johtohanke sijaitsee Reisjärven kunnan alueella ja sen pituus on noin 12,7 kilometriä.
Lunastuslupahakemus liitteineen on nähtävillä 6.5. – 5.6.2024 välisen ajan Reisjärven
kunnan verkkosivuilla.
Asianosaisille, joiden etua ja oikeutta asia koskee, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä hakemuksesta kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 8 §:n mukaisesti. Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan työja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteella: PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO tai
kirjaamo.tem@gov.fi 14. päivä kesäkuuta 2024 mennessä. Lausuntokirjeessä on mainittava lunastuslupahakemuksen asianumero VN/4110/2024.
ELENIA VERKKO OYJ

Lunastuslupahakemuksen saatte ladattua alla näkyvästä linkistä.

https://transfer-vinci-energies.netexplorer.pro/share/OsZXIFLqfZhjhJMjZ2iqIJ6xYVhUVJ

 

 

Liitetiedostot