Yksityistiet

Yksityisteiden kesä- ja talvikunnossapitoon kunta on maksanut avustuksia n. 55 000 eur vuodessa. 

Kesä.-ja talvikunnossapidon avustusperiaatteet (KH 29.6.87). Pysyvän asutuksen tien pituus on yli 300 m ja tiekunnallisten teiden tilinpäätöasiat on kunnossa ja tiellä on oma tili. 

Kesäkunnossapitoavustukset haetaan touko-kesäkuussa. Hakuohjeet tulee paikallislehteen sekä kunnan nettisivuille toukokuussa: kesäkunnossapitoavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon merkitään tielle tehdyt toimenpiteet. Tiekunnat toimittavat kopion tuloslaskelmasta ja taseesta. Hakemukset palautetaan kirjeitse tekniseen toimistoon: (Reisjärven kunta, Tekninen toimi, reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi) TAI teknisen toimiston toimistosihteerin sähköpostiin: terhi.huhtala@reisjarvi.fi.

Talvikunnossapitoavustukset haetaan loka-marraskuussaHakuohjeet tulee paikallislehteen sekä kunnan nettisivuille syyskuussa: talvikunnossapitoavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon merkitään tielle tehdyt toimenpiteet. Hakemukset palautetaan tekniseen toimistoon. 

Yksityisteiden aurausavustusten perusteet (KH 6.9.88 § 370). Aurausavustus maksetaan yli 300 m pituiselle pysyvän asutuksen pääsytielle. Aurausavustusta maksetaan joulukuussa tien aurausluokituksen ja pituuden mukaan.

 

Tällä hetkellä haettavat avustukset

YKSITYISTEIDEN KESAKUNNOSSAPITOAVUSTUKSET vuodelle 2023

Uudistuneen yksityistielain (560/18) perusteella kunnan myöntämien tieavustusten kriteerit ovat muuttuneet. Avustusta hakevien yksityisteiden tulee lain (§84) mukaan täyttää kaksi ehtoa:

1. tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja

2. tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset (§50).

 

Tilinpäätöskopiot, selvitykset tai hakemukset on jätettävä 30.6.2024 mennessä.

Lähetä hakemus toimistosihteerin sähköpostiosoitteeseen: terhi.huhtala@reisjarvi.fi

tai osoitteeseen Reisjärven kunta, Tekninen toimisto, reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi.

Tekninen toimi

Ilmoita hakiessasi seuraavat tiedot:

Tiekunta
Yhteyshenkilö, osoitetiedot, sähköpostiosoite
Tien pituus
Pankkitilinumero

 

Huom! Yksityistien tiekunta voi saada myös valtionavustusta uuden yksityistielain mukaan:

83 § (30.12.2019/1503)
Valtionavustus

Valtio voi vuosittain myöntää valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa avustusta:

1) sellaisen yksityistien tienpitoon, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta;

2) tiekuntien neuvontaan ja opastukseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen; sekä

3) yksityisteitä koskevaan kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustyöhön.

 

Edellytyksenä 1 momentin 1 kohdan mukaisen avustuksen myöntämiselle on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Valtionavustuksen myöntämisestä ja lakkauttamisesta 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun tienpitoon päättää se toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella tie tai suurin osa siitä on. Liikenne- ja viestintävirasto päättää määrärahan tai sen osan kohdentamisesta toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Valtionavustuksen myöntämisestä 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaisiin tarkoituksiin päättää Liikenne- ja viestintävirasto.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä valtionavustusmäärärahan jaosta.

https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset

https://www.traficom.fi/fi/yksityisteiden-valtionavustukset