Omatoimikirjaston käyttösäännöt

Mitä omatoimikirjasto tarkoittaa

Omatoimikirjasto on kirjaston peruspalveluiden rinnalla tarjottava lisäpalvelu. Omatoimikirjasto tarkoittaa kirjastotilaa, johon on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Kirjaston tilat ovat asiakkaiden käytössä lukuun ottamatta henkilökunnan tiloja. Omatoimiaikana kirjaston turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla ja kulunvalvonnalla, jotka muodostavat tietosuojalaissa (1050/2018) määritellyn henkilörekisterin. Rekisterin ylläpitäjä on Reisjärven kirjasto.

Omatoimikirjaston asiakkaita ovat automaattisesti kaikki 15 vuotta täyttäneet, joilla on voimassa oleva Reisjärven kirjaston tai Joki-kirjastokimpan kirjastokortti ja siihen liitetty tunnusluku. Kirjastokortti ja käyttöoikeus ovat henkilökohtaisia.

Kirjaston henkilökunta opastaa asiakkaita omatoimikirjaston käytössä normaaleina palveluaikoina. Omatoimiaikana ei ole asiakaspalvelua. Liikuntaesteisen asiakkaan suositellaan turvallisuussyistä omatoimiaikana menevän kellarikerrokseen vain avustajan kanssa.

Kirjautuminen ja poistuminen

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Tunnusluvun saa vain kirjastosta. Sitä ei anneta puhelimitse tai sähköpostilla. Jokaisen asiakkaan on kirjauduttava sisään omalla kirjastokortillaan ja tunnusluvullaan. Pääoven vasemmalla puolella on kirjautumisyksikkö, johon käytetään kirjastokorttia ja näppäillään tunnusluku. Ovi avautuu sähköisesti ja järjestelmä ottaa kuvan asiakkaasta sekä tallentaa kirjautumistiedot kirjaston tietokantaan. Asiakkaan tulee varmistaa, ettei kirjastoon tule samalla oven avauksella ulkopuolisia henkilöitä. Asiakkaan tulee myös huolehtia, että ovi menee lukkoon kirjastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Sisäänkirjautuminen omatoimiaikana ei onnistu, mikäli asiakkaan kirjastokortti on lainauskiellossa.

Alle-15-vuotias voi tulla huoltajansa tai muun vastuuhenkilön kanssa kirjastoon. Huoltaja vastaa kaikkien mukanaan sisään tulleiden alaikäisten käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.  Mikäli alle 15-vuotialle asiakkaalle halutaan oma käyttöoikeus omatoimikirjastoon, tulee käyttöoikeus hakea huoltajan toimesta kirjallisesti. Huoltajan tai vastuuhenkilön on tällöin käytävä henkilökohtaisesti kirjastossa ja todistettava henkilöllisyytensä. Huoltajan tulee tutustua lasten kanssa kirjaston tiloihin ja turvallisuuteen ennen kuin lapset käyttävät tiloja omatoimisesti. Huoltaja on vastuussa lapsen kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä. Huoltaja vastaa myös lapsen mukana kirjautumatta tulleiden henkilöiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Yhteisöasiakkaat, esim. päiväkotiryhmät ja koululuokat voivat hankkia yhteisökortin, jolloin koko ryhmä voi kirjautua sisään samalla yhteisöasiakaskortilla. Yhteisöasiakaskortilla on oltava yhteyshenkilö, joka vastaa ryhmän toiminnasta kirjastotiloissa. Yhteyshenkilö ilmoittautuu kirjastoon korttia laadittaessa.

Kirjastotilassa omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan kuulutuksin. Omatoimiajan päättyessä asiakkaiden on poistuttava kirjastotilasta välittömästi, sillä tuolloin aktivoituu kirjaston murtosuojaus. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen, josta Reisjärven kunta laskuttaa asiakasta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Mitä kirjastossa voi tehdä omatoimiaikana

Omatoimiaikaan kirjastossa voi lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla, lukea lehtiä, oleskella, työskennellä sekä noutaa varauksiaan. Kirjaston tietokoneet ovat käytettävissä ja asiakkaiden käytettävissä on myös langaton verkko. Palautettaessa aineisto lajitellaan automaatin ilmoituksen mukaisesti joko automaatin alla olevaan laatikkoon tai viereiseen palautuskärryyn. Jos aineiston palautus ei jostakin syystä onnistu, asiakas on vastuussa lainaamastaan aineistosta, kunnes se on asianmukaisesti palautettu. Tietokoneiden ja muiden laitteiden mahdollisia ongelmia voidaan selvittää vasta normaalina palveluaikana, kun henkilökunta on paikalla.

Lehtisalin ensimmäinen asiakas aamulla voi halutessaan noutaa aamun sanomalehdet kirjastotalon takana olevasta harmaasta postilaatikosta ja laittaa lehdet paikoilleen: uusin lehti kaapin oveen ja vanhemmat lehdet kaappiin. Aikakauslehtien uusinta numeroa (viivakooditarratonta) ei voi lainata edes yöksi.

Omatoimiaikana kirjastossa saa järjestää pieniä kokoontumisia tai palavereita. Omatoimiaikana ei saa kuitenkaan järjestää kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu Reisjärven kunnankirjaston kanssa.

Kirjaston palvelut, jotka edellyttävät henkilökuntaa, eivät ole käytettävissä omatoimiaikana. Tällaisia palveluita ovat mm. kuntosalikortin hankinta, maksujen maksaminen, uuden kirjastokortin hankinta, tulostus ja kopiointi.

Omatoimiaikaa voidaan rajoittaa alakerran tietokirjaosastolla, mikäli näyttelytilassa on taidenäyttely, myyjäiset tms.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Kirjautuessaan sisään kirjastoon asiakkaan tulee varmistaa, ettei samalla ovenavauksella tule sisään muita henkilöitä. Asiakas on vastuussa kaikista samalla ovenavauksella mukanaan tulleista henkilöistä ja heidän mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Kirjaston käyttösäännöt ovat voimassa myös kirjaston omatoimiaikana. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa aineelliset vahingot. Vahingonkorvauksiin sovelletaan vahingonkorvauslakia. Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Järjestyslain nojalla kirjastossa on myös omatoimiajalla kiellettyä muun muassa:

  • päihteiden käyttö
  • järjestyksen häiritseminen esim. meluamalla
  • toista henkilöä uhkaava käytös joko fyysisesti tai sanallisesti.

Jokainen käyttäjä on omalta osaltaan velvollinen edistämään yhteistä siisteyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta kirjastossa. Muiden kirjastonkäyttäjien huomioiminen takaa yhteisen viihtyvyyden. Asiallinen käyttäytyminen ja kirjaston pitäminen siistinä, sekä luku- ja työrauhan antaminen muille on kaikkien asiakkaiden etu. Kirjaston käyttösääntöjen ja järjestyslain rikkominen voivat johtaa omatoimikirjaston määräaikaiseen käyttökieltoon. Tarvittaessa rikkomuksista ilmoitetaan poliisille. Alaikäisen asiakkaan kohdalla kirjasto ottaa yhteyttä huoltajaan.

 

Reisjärven kunta/Vapaa-aikalautakunta 19.8.2020