Kuulutus Reisjärven Susisaaren asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osakaavamuutoksen vireilletulo sekä nähtäville asettaminen drnu 56/23

KUULUTUS

 

Reisjärven Susisaaren asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 63 §) sekä osakaavamuutoksen vireilletulo sekä nähtäville asettaminen

 

Reisjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 28.8.2023 § 259 päättänyt ilmoittaa Reisjärven Susisaaren asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 63 §) vireille tulleeksi ja asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kaavoituksen ajaksi. 

Kunnanhallitus on 28.8.2023 § 260 päättänyt myös ilmoittaa osa-asemakaavamuutoksen vireille tulleeksi ja asettaa sen nähtäville kaavoituksen ajaksi. Asemakaavan osittainen muutos Susisaaren alueella koskee kortteleita 300 – 302 sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. 

Kaavoitussuunnitelman alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa esitetään asemakaavamuutoksen laatimisen tavoitteita ja lähtökohtia, sen eri vaiheet ja eteneminen, miten kaavoitukseen voi osallistua sekä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan kaavahankkeen aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla koko kaavahankkeen ajan. Siitä voi esittää mielipiteitä ja sitä päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana. 

Susisaaren asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä osakaavamuutoksen luonnos ovat nähtävillä Reisjärven kunnan verkkosivuilla www.reisjarvi.fi ja kunnantalon ilmoitustaululla osoitteessa Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee osoittaa suullisesti tai kirjallisesti kunnalle osoitteeseen: Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi tai sähköisesti osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi.

Lisätietoa antaa

Tekninen johtaja Jari Vuori, Reisjärven kunta, puh. 040 3008 250
Kaavoittaja Kimmo Mustonen, KimmoKaava, 0400 703 521 

Kuulutus ja aineisto on asetettu nähtäville 8.9.2023