Kuulutus, Suomen meriympäristön tila 2024, drnu 74/23

Suomen meriympäristön tila 2024 kuuleminen

Tausta

Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unio-nin meristrategiapuitedirektiivi (2008/56/EY). Merenhoidosta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Varsi-nais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Merenhoidon tavoitteena on meriympä-ristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Suomen merenhoitosuunnitelma päivite-tään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Nyt kuultavana oleva merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2024 päivitetään vuonna 2024. Toinen osa Suomen merenhoitosuunnitel-man seurantaohjelma vuosille 2026–2032 päivitetään vuonna 2026 ja suunnitelman kolmas osa, Suomen me-renhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2028–2033, päivitetään vuonna 2027. Tarkistettu meren-hoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2027 lopussa.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo

Kuultavana oleva aineisto on Suomen meriympäristön tila 2024, joka muodostaa merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan. Lisäksi tila-arviota taustoittavat asiakirjat Hyvän meriympäristön tilan määritelmät 2024 sekä Merenhoidon ympäristötavoitteiden tarkistaminen 2024. Ne eivät ole varsinaista kuulemisaineistoa, mutta myös niistä voi antaa palautetta. Lisäksi tausta-aineistona on Itämeren suojelukomission (HELCOM) koko Itämeren tilaa käsittelevä englanninkielinen raportti State of the Baltic Sea 2023.

Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa http://www.ympa-risto.fi/vaikutavesiin/merenhoito, jossa ovat myös ohjeet palautteen antamiseksi.

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevasta aineistosta 15.3.2024 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta otsikolla Suomen meriympäristön tila 2024 tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsi-naissuomi@ely-keskus.fi, postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku, käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.

Voitte antaa palautetta myös siitä, onko Suomen meriympäristön tila 2024 riittävä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisen ympäristöarvioinnin kannalta. Ympäristöarviointi eli SOVA-arviointi tulee huomioimaan myös merenhoitosuunnitelman seuranta-ohjelman ja toimenpideohjelman kuulemisten yhteydessä annettavan palautteen. Ympäristöarviointi viimeistellään, kun koko merenhoitosuunnitelma on valmis vuonna 2027.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:

Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi

Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

Turussa 15. päivänä joulukuuta 2023

Varsinais-Suomen ELY-keskus