Reisjärven Kiiskineva
Tuulivoimaosayleiskaava

KUULUTUS

Reisjärven Kiiskinevan tuulivoimaosayleiskaavan (MRL 77a §) vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman OAS nähtäville asettaminen.

Reisjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 6.2.2023 § 35 päättänyt ilmoittaa Kiiskinevan tuulivoimaosayleiskaavan (MRL 77a) vireille tulleeksi ja asettaa kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville kaavoituksen ajaksi.

Kaavoitustyön alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa esitetään osayleiskaavan laatimisen tavoitteita ja lähtökohtia, sen eri vaiheet ja eteneminen, miten kaavoitukseen voi osallistua sekä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan kaavahankkeen aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla koko kaavahankkeen ajan. Siitä voi esittää mielipiteitä ja sitä päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana aina ehdotusvaiheen nähtävillä oloon asti.

Kiiskinevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 24.11.2023 – 15.1.2024 Reisjärven kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi sekä kunnan verkkosivuilla www.reisjarvi.fi ja siitä voi tänä aikana esittää mielipiteitä ja lausuntoja.

Mahdolliset mielipiteet Kiiskinevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee osoittaa suullisesti tai kirjallisesti kunnalle osoitteeseen: Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi tai sähköisesti osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi.

Lisätietoja antavat

                   Reisjärven kunta
                   Tekninen johtaja Jari Vuori, puh- 040 3008 250, jari.vuori@reisjarvi.fi

                   Kaavan laatija
                   Katri Peltoniemi, A-Insinöörit Civil Oy, puh. 041 731 6439, katri.peltoniemi@ains.fi